Skok do osrednje vsebine
ASV mini - pitna voda 6

ASV mini - pitna voda 6

Ali ste vedeli

da kapljanje iz pipe lahko poveča porabo vode na mesec tudi za 5 kubičnih metrov, kar je enako 5000 litrskim steklenicam vode?

ASV mini - vzdrževanje cest 2

ASV mini - vzdrževanje cest 2

Ali ste vedeli

da Vodovod-kanalizacija vzdržuje kar 340 km kategoriziranih občinskih cest?

ASV mini - odpadne vode 1

ASV mini - odpadne vode 1

Ali ste vedeli

da v naravi ponikne kar 95 % padavinske vode, v strnjenih urbanih naseljih pa le 5 % in je zato treba ostalo vodo speljati v odtoke in kanalizacijo?

ASV mini - pitna voda 2

ASV mini - pitna voda 2

Ali ste vedeli

da je bila kapaciteta zajete vode v prvem vodovodu 16 litrov na sekundo, danes pa je od 300 do 400 litrov na sekundo?

ASV mini - odpadne vode 3

ASV mini - odpadne vode 3

Ali ste vedeli

da so biološki odpadki, ki jih odvržete v kanalizacijo, hrana podganam, kar pospešuje njihovo razmnoževanje?

ASV mini - pitna voda 7

ASV mini - pitna voda 7

Ali ste vedeli

da povprečno celjsko gospodinjstvo porabi 16 kubičnih metrov vode na mesec, kar je enako 16.000 litrskim steklenicam vode?

ASV mini - odpadne vode 2

ASV mini - odpadne vode 2

Ali ste vedeli

da odlaganje smeti v odtoke in drugih snovi, ki ne sodijo v kanalizacijo, višajo stroške obratovanja čistilnih naprav in s tem strošek čiščenja?

ASV mini - čiščenje voda 2

ASV mini - čiščenje voda 2

Ali ste vedeli

da je voda najbolj nadzorovano živilo? Nobeno drugo živilo ni nadzorovano tako strogo kot prav pitna voda.

ASV mini - pitna voda 3

ASV mini - pitna voda 3

Ali ste vedeli

da je bila dolžina prvega vodovoda slabih 30 kilometrov, danes pa je dolžina celotnega vodovodnega omrežja okoli 900 kilometrov?

ASV mini - čiščenje voda 1

ASV mini - čiščenje voda 1

Ali ste vedeli

da uporabniki storitev Vodovod-kanalizacije pijete eno najboljših, če ne najboljšo vodo v Sloveniji?

ASV mini - pitna voda 1

ASV mini - pitna voda 1

Ali ste vedeli

da je danes na javno vodovodno omrežje v Mestni občini Celje priključenih več kot 98 % vseh občanov?

ASV mini - vzdrževanje cest 1

ASV mini - vzdrževanje cest 1

Ali ste vedeli

da poleg kategoriziranih cest v Mestni občini Celje dodatno vzdržujemo še več kot 75 km pločnikov, 15 km nekategoriziranih cest, 28.500 m² javnih parkirnih površin, trgov in drugih površin, 16.000 m² interventnih poti ter 15 km javnih pešpoti?

 

Katalog informacij javnega značaja

 

1. OSNOVNI PODATKI O KATALOGU

Naziv podjetja: Vodovod – kanalizacija, javno podjetje, d.o.o., Lava 2a, 3000 Celje
Odgovorna uradna oseba: mag. Marko Cvikl, univ. dipl. inž. gradb., direktor
Datum prve objave kataloga: 2005
Datum zadnje spremembe: julij 2022
Katalog je dostopen na spletnem naslovu (zavihek O nas - Katalog IJZ)
Druge oblike kataloga: tiskana oblika


2. SPLOŠNI PODATKI O PODJETJU IN INFORMACIJAH JAVNEGA ZNAČAJA, S KATERIMI RAZPOLAGA

2.1 Organigram in podatki o organizaciji podjetja

Kratek opis delovnega področja podjetja:
٥ oskrba s pitno vodo,
٥ odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih in padavinskih voda,
٥ oskrba industrijskih porabnikov z vodo ter oskrba naselij s požarno vodo v javni rabi,
٥ vzdrževanje omrežja infrastrukturnih objektov in naprav, črpališč, čistilnih naprav …,
٥ izvajanje priključitev na javno omrežje infrastrukturnih objektov in naprav,
٥ izdelava in vzdrževanje opreme za izvajanje gospodarske javne službe,
٥ izvajanje inženiringa pri izgradnji objektov ter projektiranje objektov komunalne rabe,
٥ druge dejavnosti, ki dopolnjujejo izvajanje gospodarske javne službe,
٥ izvajanje zimske službe in vzdrževanje občinskih javnih cest na območju Mestne občine Celje.

Delovni proces v podjetju je organiziran v:
٥ operativnem sektorju,
٥ razvojno tehničnem sektorju,
٥ finančno računovodskem sektorju (FRS) in
٥ splošni službi.

Delo med sektorji podjetja koordinira in njihovo delo usmerja direktor podjetja. Direktorju je direktno podrejena splošna služba podjetja, svetovalec za tehnične zadeve in svetovalec za pravne zadeve.

• Operativni sektor in razvojno-tehnični sektor vodi tehnično-operativni vodja:
  Mag. Simon Kač, univ. dipl. inž. vod. kom. inž.
• Finančno-računovodski sektor vodi vodja FRS:
  Mateja Doberšek
• Splošno službo vodi vodja splošne službe:
  mag. Petra Kodela Felicijan


OPERATIVNI SEKTOR

V operativnem sektorju se dela izvajajo znotraj posameznih obratov. Delo v posameznem obratu vodijo vodje, ki so podrejeni tehnično operativnemu vodju. V operativnem sektorju se izvajajo temeljni procesi podjetja in podporni proces, in sicer:

T1 - VODOVOD obsega celotno oskrbo s pitno vodo, od priprave pitne vode in njene distribucije do uporabnika na pipi. Skrbnik temeljnega procesa je Matic Hribernik, univ. dipl. inž. gradb. V temeljnem procesu T1 so organizirani:
    • OBRAT ZA PRIPRAVO PITNE VODE
       vodja obrata: Sebastjan Klinc, kom. inž.
    • OBRAT ZA DISTRIBUCIJO PITNE VODE
       vodja obrata: Zdravko Belc

T2 - KANALIZACIJA obsega odvajanje odpadnih in meteornih voda na kanalizacijskem omrežju s pripadajočimi objekti in napravami. Skrbnik temeljnega procesa T2 je vodja obrata za kanalizacijo in ceste. Temeljeni proces T2 je organiziran v:
    • OBRAT ZA KANALIZACIJO IN CESTE
      vodja obrata: Darko Esih, univ. dipl. inž. gradb.

T3 - ČISTILNE NAPRAVE obsega čiščenje odpadnih voda na čistilnih napravah v upravljanju. Skrbnik temeljnega procesa T3 je vodja obrata za čiščenje odpadnih voda. Temeljni proces T3 je organiziran v:
    • OBRAT ZA ČIŠČENJE ODPADNE VODE
      vodja obratovanja: Roman Kramer, univ. dipl. inž. grad.

T4 - JAVNE CESTE obsega vzdrževanje javnih cest in izvajanje zimske službe na območju Mestne občine Celje. Skrbnik temeljnega procesa T4 je vodja obrata za kanalizacijo in ceste. Temeljni proces T4 je organiziran v OBRATU ZA KANALIZACIJO IN CESTE.

P4 - VZDRŽEVANJE ELEKTRO NAPRAV obsega vzdrževanje elektro naprav in telemetrije na celotnem sistemu. Organiziran je v:
    • OBRAT ZA VZDRŽEVANJE ELEKTRO NAPRAV
      vodja obrata: Robert Kuhar, inž. elekt.


RAZVOJNO-TEHNIČNI SEKTOR

V razvojno tehničnem sektorju se izvaja dejavnost razvoja vodovodnega in kanalizacijskega sistema, investicijska dejavnost obeh sistemov in dejavnost katastra. V razvojno  tehničnem sektorju se izvaja temeljni proces T5 in podproces P5 in je organiziran v:

T5 - TRŽNE STORITVE IN INFORMATIKA obsega dela povezana skrbi za informacijsko podporo podjetju in uporabnikom storitev podjetja, izvedbo priključitev porabnikov na komunalne vode ter evidentiranju komunalnih vodov in naprav v GIS. Skrbnik temeljnega procesa T5 je vodja tehnično-informacijske službe. Temeljni proces T5 je organiziran v:
    • TEHNIČNO-INFORMACIJSKI SLUŽBI
      vodja službe: Tanja Čerič

P5 - VODENJE PROJEKTOV je podproces, ki se izvaja v sklopu investicijsko razvojne službe. Obsega dela, ki so lahko razvojne naloge ali investicije. Skrbnik podprocesa vodenje projektov je vodja investicijsko razvojne službe, direktor pa lahko v projektno skupino imenuje člane iz drugih obratov in služb ali zunanje izvajalce.

 • INVESTICIJSKO-RAZVOJNA SLUŽBA, ki jo vodi vodja službe:
  Matic Hribernik, univ. dipl. inž. gradb.

Tehnično-informacijsko službo vodi vodja, ki je podrejen tehnično operativnemu vodju, investicijsko-razvojno službo vodi vodja in je podrejen tehnično-operativnemu vodju.

FINANČNO-RAČUNOVODSKI SEKTOR

V finančno-računovodskem sektorju se izvajajo finančno-računovodska dejavnost, dejavnost planiranja ter dejavnost nabave. Delitev dela v finančno-računovodskem sektorju mora biti podrejena zakonskim predpisom (nezdružljivost posameznih del) ter potrebi po analitičnih in ažurnih podatkih o finančnem poslovanju podjetja. V finančno računovodskem sektorju so organizirane:
• RAČUNOVODSKA SLUŽBA, kjer se izvaja podproces P2,
• FINANČNO-PLANSKA SLUŽBA, ki je del podprocesa P2,
• SLUŽBA ZA OBRAČUN STORITEV, kjer se izvaja podproces P3,
• NABAVNA SLUŽBA, kjer se izvaja podproces P1.
Finančno-računovodski sektor vodi vodja FRS.

SPLOŠNA SLUŽBA

V splošni službi se izvajajo kadrovske zadeve, zadeve s področja varovanja osebnih podatkov, dajanja informacij javnega značaja, izvajanja sistema kakovosti, upravljanja poslovnih procesov, dokumentiranja gradiva in izvajanja pisarniškega poslovanja podjetja. Splošno službo vodi vodja splošne službe.

Shema organiziranosti podjetja Vodovod-kanalizacija, d.o.o. (klikni na povezavo)

2.2 Seznam drugih organov z delovnega področja

Seznam vseh drugih organov s področja dela:
Mestna občina Celje
Občina Vojnik
Občina Štore
Občina Dobrna
Upravna enota Celje
Ministrstvo za okolje in prostor
Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo
Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano
Nacionalni inštitut za javno zdravje

2.3 Kontaktni podatki uradne osebe, pristojne za reševanje informacij javnega značaja

Pristojni osebi: Mateja Doberšek, univ. dipl. ekon., mag. Petra Kodela - Felicijan,
Vodovod-kanalizacija, javno podjetje, d.o.o., Lava 2a, 3000 Celje
Tel.: 03 42 50 300
e-mail: info@vo-ka-celje.si

2.4 Seznam zakonov, podzakonskih aktov in predpisov z delovnega področja organa

• Povezava na dostop do zakonodajnih dokumentov države: http://www.pisrs.si/Pis.web/, http://www.arhiv.mop.gov.si/si/zakonodaja_in_dokumenti/veljavni_predpisi/
• Povezava na dostop do zakonodajnih dokumentov EU: https://europa.eu/european-union/law/find-legislation_sl, http://www.arhiv.mop.gov.si/si/zakonodaja_in_dokumenti/mednarodni_dokumenti/ - mednarodni dokumenti s področja varstva okolja

Predpisi lokalnih skupnosti:
Odlok o gospodarskih javnih službah v Mestni občini Celje
Odlok o gospodarskih javnih službah Občine Dobrna
Odlok o gospodarskih javnih službah v Občini Štore
Odlok o gospodarskih javnih službah Občine Vojnik

• Povezava za dostop do predpisov Mestne občine Celje, področje komunalne gospodarske javne službe
• Povezava za dostop do predpisov Mestne občine Celje za področje Vodovod-kanalizacija, d.o.o.
• Povezava za dostop do predpisov Občine Dobrna
• Povezava za dostop do predpisov Občine Štore
• Povezava za dostop do predpisov Občine Vojnik
• Register lokalnih predpisov

2.5 Seznam predlogov predpisov

2.6 Seznam strateških in programskih dokumentov po vsebinskih sklopih

Seznam strateških in programskih dokumentov
LETNA POROČILA
POLITIKA KAKOVOSTI
• NAČRTI, PROGRAMI, STRATEGIJE
• USMERITVE, UKREPI, DRUGO

2.7 Seznam vrst upravnih, sodnih ali zakonodajnih postopkov

Info za uporabnike
Postopek oddaje javnih naročil
Uradni list RS - Portal javnih naročil
• Postopek za izvedbo priključka: vodovodni priključek, kanalizacijski priključek (VLOGA)

2.8 Seznam uradnih evidenc, s katerimi organ upravlja

• Evidenca o stroških dela (plače)
• Evidenca članov sindikatov
• Evidenca o družinskih članih zaposlenih delavcev
• Evidenca o kandidatih za sklenitev delovnega razmerja
• Evidenca o poškodbah pri delu, kolektivnih nezgodah, nevarnih pojavih, ugotovljenih poklicnih boleznih in o boleznih, povezanih z delom ter o njihovih vzrokih
• Evidenca o potnih nalogih z obračunom
• Evidenca o prisotnosti na delu (izrabi delovnega časa)
• Evidenca o študentih in dijakih na obvezni praksi in študentskem delu
• Evidenca o usposabljanjih zaposlenih
• Evidenca o visokorizičnih stikih v delovni organizaciji
• Evidenca o zaposlenih delavcih
• Evidenca organov upravljanja podjetja
• Evidenca podatkov in posnetkov iz videonadzora
• Evidenca preventivnih zdravstvenih pregledih in opravljenih obveznih cepljenjih zaposlenih
• Evidenca sledenja vozil z napravami GPS
• Evidenca uporabnikov komunalnih in drugih storitev
• Evidenca uporabnikov sistema obveščanja o moteni oskrbi s pitno vodo
• Evidenca uporabnikov službenih mobilnih telefonov
• Evidenca varstva in zdravja pri delu
• Evidenca video snemanj cest v MOC za banko cestnih podatkov in video zajema podatkov v ožjem mestnem jedru v 3D obliki
• Evidenca vstopov v podjetje in izstopov

2.9 Seznam drugih informatiziranih zbirk podatkov

KOMUNALA.INFO
I-KOMUNALA
E-OBČINE
KOMUNALNA INFRASTRUKTURA NA SPLETU

2.10 Najpomembnejši vsebinski sklopi drugih informacij javnega značaja oziroma seznam posameznih dokumentov

Sklopi informacij - sledijo razčlenjenemu opisu delovnega področja organa
Anketa o zadovoljstvu uporabnikov storitev
• sporočila za javnost (dosegljiva na spletni strani podjetja)
• obvestila na zadnji strani računov za storitve
elektronski obrazci na spletni strani podjetja

3. OPIS NAČINA DOSTOPA DO INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA

Opis dostopa do posameznih sklopov informacij:
• večina informacij je dostopna preko spleta (https://www.vo-ka-celje.si/sl/domov) v vsakem času,
• dostopnost do informacij javnega značaja za ljudi s posebnimi potrebami je v skladu z 12. členom Uredbe o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja mogoče pridobiti tudi v tekstovni obliki.
• obrazec: vloga za dostop do informacij javnega značaja
Podjetje lahko prosilcu skladno z Uredbo o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja (Uradni list RS št. 76/2005, 119/2007) zaračuna materialne stroške posredovanja le-teh.

Cenik stroškov (klikni na povezavo)

Vpogled v zahtevano informacijo javnega značaja je brezplačen. Zaračunamo vam lahko materialne stroške, ki nastanejo pri posredovanju informacij javnega značaja (fotokopija, elektronski zapis), skladno s 16., 17. in 18. členom Uredbe o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 24/2016).


Za posredovanje informacij javnega značaja vam lahko zaračunamo le materialne stroške, kadar le-ti presegajo 20 evrov (z vključenim DDV).
Cene materialnih stroškov za posredovanje informacij javnega značaja so (brez DDV):
1. ena stran fotokopije ali tiskanega formata A4 0,06 EUR,
2. ena stran fotokopije ali tiskanega formata A3 0,13 EUR,
3. ena stran fotokopije ali tiskanega večjega formata 1,25 EUR,
4. ena stran barvne fotokopije ali tiskanega formata A4 0,63 EUR,
5. ena stran barvne fotokopije ali tiskanega formata A3 1,25 EUR,
6. ena stran barvne fotokopije ali tiskanega večjega formata 2,50 EUR,
7. elektronski zapis na eni zgoščenki CD 2,09 EUR,
8. elektronski zapis na eni zgoščenki DVD-R 2,92 EUR,
9. elektronski zapis na enem USB-ključku, cena, po kateri je USB-ključek organ nabavil,
10. pretvorba ene strani dokumenta formata A4 iz fizične v elektronsko obliko 0,08 EUR,
11. pretvorba ene strani dokumenta formata A3 iz fizične v elektronsko obliko 0,20 EUR,
12. poštnina za pošiljanje informacij po pošti skladno z veljavnim cenikom za poštne storitve.

4. SEZNAM NAJPOGOSTEJE ZAHTEVANIH INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA

Seznam najpogosteje zahtevanih informacij oziroma tematskih sklopov:
1. Opuščanje greznic in MKČN
2. Čiščenje odpadnih vod
3. Oskrba s pitno vodo
4. Odvajanje odpadnih vod
5. Vzdrževanje občinskih javnih cest
6. Ceniki

5. OBJAVA INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA

Na tem mestu Vodovod-kanalizacija, javno podjetje, d.o.o., objavlja informacije skladno z Zakonom o spremembah in dopolnitvah Zakona o dostopu do informacij javnega značaja - ZDIJZ-C (Uradni list RS, št. 23/14 z dne 2. 4. 2014), ki je začel veljati 17. 4. 2014.

 

a) OBJAVE IJZ SKLADNO Z 11. ODSTAVKOM ZDIJZ-C

leto 2024
leto 2023
leto 2022
leto 2021
leto 2020
leto 2019
leto 2018
leto 2017
leto 2016
leto 2015
leto 2014

b) OBJAVE IJZ SKLADNO Z 12. ODSTAVKOM ZDIJZ-C

leto 2023
leto 2021
leto 2020
leto 2019
leto 2018
leto 2017
leto 2016
leto 2015
leto 2014

Odgovorna oseba:
mag. Marko Cvikl, univ. dipl. inž. gradb.

 URADNE URE

 • IZDAJA PROJEKTNIH POGOJEV, MNENJ IN DOVOLJENJ
  PON in SRE: 8.00–10.00 in 11.00–14.00
 • NOVI KOMUNALNI PRIKLJUČKI:
  PON–ČET: 8.00–10.00 in 11.00–14.00
  PET: 8.00–10.00 in 11.00–13.00
 • SPREMEMBE, REKLAMACIJE IN IZTERJAVA:
  PON in SRE: 8.00–10.00 in 11.00–14.00
  PET: 8.00–10.00 in 11.00–13.00

 KONTAKT

 • TELEFON: +386 (3) 42 50 300
  FAX: +386 (3) 42 50 310
  E-POŠTA: info@vo-ka-celje.si
 • DEŽURNA SLUŽBA
  +386 (3) 42 50 300
 • SPOROČANJE STANJA VODOMERA
  080 13 80
 • REKLAMACIJE
  +386 (3) 42 50 300

 PIŠITE NAM

Facebook-logo.png
Spletna stran uporablja piškotke za zagotavljanje boljše uporabniške izkušnje, optimizacijo prikaza prilagojenih vsebin in spremljanje statistike obiska. Z nadaljnjo uporabo se strinjate z uporabo piškotkov.